Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 76 Luật Kinh doanh bất động sản đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến quy định về kinh phí xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn khoản 3 Điều 76 Luật Kinh doanh bất động sản đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến quy định về kinh phí xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh: AI

Bố trí kinh phí xây dựng cơ sở dữ liệu

Theo Dự thảo, ngân sách nhà nước bố trí dự toán của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Ngân sách trung ương đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do trung ương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ngân sách địa phương đảm bảo cho các hoạt động xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác; điều tra, thu thập thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu và duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản do địa phương thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Các khoản hỗ trợ, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động xây dựng, vận hành, khai thác thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật

Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí ngân sách chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; cụ thể:

Hàng năm, căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản được cấp có thẩm quyền phê duyệt, căn cứ chế độ chỉ tiêu hiện hành, cơ quan chủ trì nhiệm vụ xây dựng dự toán kinh phí chỉ thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước tổng hợp chung trong dự toán chỉ ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung chi và mức chi

Các nội dung chi gồm: Kinh phí xây dựng, nâng cấp, thuê hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản;

Chi điều tra, thu thập, tiếp nhận thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; Chi xử lý, cập nhật, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản;

Chi phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các công chức, viên chức được phân công thực hiện quản lý, vận hành hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Chi hướng dẫn việc chia sẻ, cung cấp, thu thập, cập nhật, xử lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Mức chi điều tra, thu thập thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 109/2016/TT-BTC quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc Điều tra thống kê, Tổng Điều tra thống kê quốc gia; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC;

Mức chi xử lý, lưu trữ thông tin, dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản: Thực hiện theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin; các định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Mức chi phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phục vụ công tác quản lý, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC.

Dự thảo cũng quy định việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí ngân sách chi thường xuyên thực hiện nhiệm vụ xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Cũng theo dự thảo việc xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Chi tiết Dự thảo tại đây