Vietnam Airlines giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính năm 2022

Vietnam Airlines giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính năm 2022

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines, HOSE: HVN) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) giải trình về việc chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 và xin tạm hoãn công bố BCTC kiểm toán. Tuy nhiên, văn bản của Vietnam Airlines không đưa ra thời gian cụ thể.

Cụ thể, Vietnam Airlines là công ty có quy mô lớn, hoạt động trên toàn cầu với 27 đơn vị trực thuộc (9 đơn vị trong nước và 18 chi nhánh nước ngoài) cùng 15 công ty con có quy mô vừa và lớn, hoạt động trong nhiều lĩnh vực, các công ty con cũng phải lập BCTC hợp nhất. Vietnam Airlines và các công ty con đang phải sắp xếp, ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các hậu quả của đại dịch COVID-19, từng bước tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong điều kiện như vậy, HVN cần thêm thời gian cho việc đối chiếu, xác nhận báo cáo, tổng hợp số liệu tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Đối với công ty mẹ, trong năm 2022, Vietnam Airlines đã thực hiện tái cơ cấu, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc, tiến hành đóng mã số thuế tại các chi nhánh bị sáp nhập nên công tác đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị bị kéo dài.

Trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, HVN đã đàm phán và được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp thuận (có điều kiện) cho phép Vietnam Airlines được giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoàn các khoản thanh toán. Do có những điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng nên Vietnam Airlines cần nhiều thời gian hơn để đối chiếu xác nhận công nợ đáp ứng chuẩn mực kiểm toán.

Từ đó, Vietnam Airlines đề nghị UBCKNN và HOSE xem xét, chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố thông tin BCTC năm 2022.

Ngày 02/02, HOSE đã có công văn gửi Vietnam Airlines về khả năng hủy niêm yết cổ phiếu.

Theo HOSE, ngày 01/06/2022, Sở đã ban hành quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do vốn chủ sở hữu âm 2,160 tỷ đồng, dựa theo BCTC hợp nhất quý 1/2022 và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán 2 năm gần nhất (2020, 2021) là số âm.

Theo quy định tại điểm e khoản 1 điều 120 tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cổ phiếu của một công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh bị lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Chính vì vậy, HOSE lưu ý Công ty về khả năng cổ phiếu HVN bị hủy niêm yết nếu BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.