Camimex Group báo lãi quý 1/2023

Camimex Group báo lãi quý 1/2023

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, lãi sau thuế của CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) đạt 21 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. 

Nguồn: VietstockFinance

Cụ thể, doanh thu quý 1 ở mức 242 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ. Lãi gộp ghi nhận 69 tỷ đồng, giảm 13%.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi từ chênh lệch tỷ giá gần 14 tỷ đồng.

Song, chi phí tài chính là áp lực lớn nhất trong kỳ. Cụ thể, chi phí tài chính là 31 tỷ đồng, tương đương 13% doanh thu và tăng 62% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí lãi vay (17 tỷ đồng) và lỗ chênh lệch tỷ giá (13 tỷ đồng), lần lượt tăng 32% và 129%.

Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh chính của CMX vẫn có lãi 27 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Nhưng do lỗ 1 tỷ đồng hoạt động khác (cùng kỳ năm trước lãi 3 tỷ đồng), lãi sau thuế quý 1/2023 của CMX giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2023, quy mô tài sản của CMX ở mức 2,888 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với mức 2,914 tỷ đồng đầu năm. Tại thời điểm này, CMX có hơn 222 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (ngắn hạn) ghi nhận dưới dạng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (số đầu năm là 220 tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho đạt 1,196 tỷ đồng, tăng hơn 23%.

Nguồn: BCTC Công ty

Bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả cuối quý 1 là 1,470 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Trong đó, lớn nhất là phần vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,017 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 31 tỷ đồng.