Mêca Vneco giải trình báo cáo tài chính năm 2022

Mêca Vneco giải trình báo cáo tài chính năm 2022

Nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (UPCoM: VES), đơn vị kiểm toán đã từ chối đưa ý kiến trong báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 của đơn vị này. Về vấn đề này, công ty đã có văn bản giải trình.

Đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến đối với BCTC năm 2022 của VES dựa trên 2 cơ sở:

Cơ sở thứ nhất, tại thời điểm 31/12/2022, khoản nợ phải thu gần 19 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 956 triệu đồng của VES chưa được đối chiếu, xác nhận. Đơn vị kiểm toán không thể khắc phục được thiếu sót này bằng các thủ tục kiểm toán thay thế do hạn chế từ phía Công ty. Bên cạnh đó, khoản nợ phải trả 927 tỷ đồng của VES không có chi tiết cụ thể theo tên đối tượng nợ. Kiểm toán viên không thu thập được đầy đủ bằng chứng kế toán cần thiết liên quan các khoản công nợ này. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản nợ nêu trên tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Cơ sở thứ hai, tại báo cáo kiểm toán về BCTC năm 2016, kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra ý kiến kiểm toán về việc không được cung cấp tài liệu kế toán làm cơ sở để ghi nhận khoản nợ phải trả Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam gần 18 tỷ đồng. Đồng thời, với việc ghi nhận đó, Công ty đã hạch toán vào BCTC năm 2016 số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ gần 2 tỷ đồng và chi phí gần 16 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị kiểm toán không thể đưa ra ý kiến về tính đúng đắn của giá trị âm gần 16 tỷ đồng bao gồm trong khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” tại ngày 31/12/2022 và tính hợp lý của số thuế giá trị gia tăng nêu trên mà Công ty đã khấu trừ.

Đối với cơ sở thứ nhất, VES cho biết các khoản công nợ của Công ty đều thực hiện hỗ trợ đối chiếu xác nhận nhưng do nợ hầu hết phát sinh và tồn đọng từ nhiền năm trước nên nhân sự khách hàng thay đổi, vì vậy, việc liên hệ ký xác nhận đối chiếu khó khăn. Riêng khoản công nợ phải trả khác do phát sinh từ năm 2010, Công ty không tìm được chứng từ liên quan đối tượng ghi nhận nợ nên không thể cung cấp chi tiết rõ tên đối tượng chính xác.

Còn với cơ sở thứ hai, Công ty trình bày việc ghi nhận này xuất phát từ năm 2016 trở về trước và hiện tại, Công ty cũng không thu thập thêm bằng chứng nào khác để cung cấp cho kiểm toán.

Bên cạnh các vấn đề được nêu, đơn vị kiểm toán còn đưa ra một số vấn đề cần nhấn mạnh và lưu ý người đọc.

Cụ thể, Công ty đã kiểm kê hàng tồn kho vào ngày 14/09/2016 để phục vụ công tác bàn giao tài sản giữa các Giám đốc cũ là ông Lâm Quốc Hải (người bàn giao) và ông Lê Văn Khôi (người nhận bàn giao). Kết quả kiểm kê thực tế cho thấy hàng tồn kho thiếu so với giá trị ghi sổ kế toán hơn 279 triệu đồng và hiện được theo dõi tại khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”. Đến thời điểm 31/12/2022, Công ty vẫn chưa xác định được nguyên nhân thiếu để có phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh đó, BCTC đính kèm được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục. Tuy nhiên, tại ngày 31/12/2022, lỗ sau thuế chưa phân phối hơn 79 tỷ đồng và nợ ngắn hạn cũng vượt quá tài sản lưu động hơn 2 tỷ đồng. Các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Cuối cùng, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303245217 điều chỉnh lần thứ 12 vào ngày 29/08/2022, Công ty đăng ký vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2022, vốn thực góp tại Công ty chỉ mới hơn 50 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, doanh thu và thu nhập khác của VES đạt 768 triệu đồng, giảm 21% so với năm 2021. Công ty báo lỗ hơn 74 triệu đồng, trong khi năm 2021 có lãi hơn 189 triệu đồng.

Năm 2023, VES đề ra mục tiêu doanh thu 768 tỷ đồng, bằng kết quả 2022, và có lãi 10 triệu đồng.

Do nguồn lực không còn nên Công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại số 740C, Nguyễn Kiệm để có nguồn thu trả lãi cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động.