Bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Bài 7: Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII

Trong 2 ngày 02 -03/6/2015, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và Hà Nội.

Tại đại hội, với chủ đề “Đoàn kết – Trí tuệ -  Đổi mới – Phát triển”, các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều có tổ chức liên hiệp hội Khoa học & Kỹ thuật. Tổ chức cơ sở đảng của Liên hiệp Hội Việt Nam từ Trung ương đến địa phương được củng cố và phát triển, đã có 48 hội thành viên thành lập đảng đoàn; tăng thêm 50 vạn trí thức Khoa học & Kỹ thuật trong số một triệu hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 2,8 triệu người. Liên hiệp đã làm tốt chức năng tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức Khoa học & Kỹ thuật, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với trí thức Khoa học & Kỹ thuật; vai trò, vị thế của Liên hiệp hội – một tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho đội ngũ trí thức Khoa học & Kỹ thuật -  ngày càng được khẳng định trong xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã từng rút ra triết lý: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu. Trong thời đại ngày nay, Đảng ta cũng nhiều lần khẳng định: Tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: Đào tạo, xây dựng và phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức đáp ứng đòi hỏi của đất nước trong giai đoạn mới là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, trong đó có Liên hiệp Hội Việt Nam - một tổ chức rộng lớn đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.

Tổng Bí thư cho rằng, qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, với 6 kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội Việt Nam đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của mình: Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nơi quy tụ, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học - công nghệ Việt Nam ở cả trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức đóng góp được nhiều nhất tâm huyết và trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 5 năm (2010 - 2015), Liên hiệp  Hội Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, đạt nhiều kết quả nổi bật. Liên hiệp đã trở thành tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên anh chị em trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội đối với các hội viên, tạo dựng môi trường tốt để đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về chủ trương, đường lối, chính sách; chủ động đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần củng cố các luận cứ khoa học đối với những chương trình, đề án, dự án lớn trước khi cấp có thẩm quyền quyết định. Có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ cho các tầng lớp nhân dân, góp phần xã hội hoá công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thiết thực, phát triển khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khoẻ, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, xoá đói, giảm nghèo; là lực lượng quan trọng thúc đẩy phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống cũng như trong việc tổ chức các giải thưởng, hội thi, hội thi sáng tạo khoa học và công nghệ; đã chú trọng việc tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp về khoa học và công nghệ...

Trên cơ sở phân tích những thời cơ, thách thức trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Tình hình mới đòi hỏi các tổ chức khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cả nước, đặc biệt là Liên hiệp Hội Việt Nam và đội ngũ các nhà khoa học thuộc các Hội cần nỗ lực phấn đấu, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Để làm được điều đó, Tổng Bí thư gợi ý, định hướng 4 nội dung, giải pháp quan trọng. Trong đó, nhấn mạnh việc Liên hiệp Hội Việt Nam cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ.

Phấn đấu sớm đạt được mục tiêu phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh... Liên hiệp Hội Việt Nam cũng tích cực, chủ động hơn trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khoá X) về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, phấn đấu hoàn thành mục tiêu: Đến năm 2020, xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ cả nước; góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Huân chương Độc lập cho GS. TSKH Đặng Vũ Minh và TS. Trần Việt Hùng.

Đại hội đã bầu 173 Ủy viên Hội đồng Trung ương, 9 Ủy viên của Ủy ban Kiểm tra, 25 Ủy viên Đoàn Chủ tịch và 5 Thường trực Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2015- 2020.GS.TSKH Đặng Vũ Minh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; 04 Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội gồm: TS Vũ Ngọc Hoàng, TS Phạm Văn Tân, TS Phan Tùng Mậu và TS Nghiêm Vũ Khải. Trong đó, TS Phạm Văn Tân kiêm Tổng thư ký, TS Phan Tùng Mậu kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm tra

DANH SÁCH ỦY VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ trong LHHVN

Chức vụ và đơn vị công tác

1

Ông Đặng Vũ Minh

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

2

Ông Vũ Ngọc Hoàng

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW

3

Ông Phạm Văn Tân

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VI

4

Ông Phan Tùng Mậu

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VII

Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa VI

5

Ông Nghiêm Vũ Khải

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VII

6

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH Bình Định

7

Ông Nguyễn Quyết Chiến

Ủy viên Đoàn chủ tịch, Ủy viên Ủy ban  Kiểm tra khóa VII

Trưởng Ban TC-CB LHHVN

8

Ông Nguyễn Văn Cư

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội KHKT Biển

9

Ông Phạm Mạnh Hùng

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Tổng hội Y học

10

Ông Nguyễn Đại Hưng

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội Vật lý

11

Ông Trần Danh Lợi

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch LHH TP Hà Nội

12

Ông Lê Công Lương

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chánh Văn phòng LHHVN

13

Ông Nguyễn Trần Nam

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam

14

Ông Vũ Hữu Nghị

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Tổng Biên tập Báo Đất Việt

15

Ông Nguyễn Thế Nghĩa

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch LHH TP Hồ Chí Minh

16

Ông Y Ghi Nie

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH tỉnh Đắk Lắk

17

Ông Nguyễn Hữu Ninh

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED)

18

Ông Trần Quang Quý

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học và cao đẳng Việt Nam

19

Ông Phạm Công Tạc

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Thứ trưởng Bộ KH&CN

20

Ông Lê Minh Tâm

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch Hội Luật Gia Việt Nam

21

Ông Dương Việt Thắng

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH tỉnh Cà Mau

22

Ông Đặng Văn Thanh

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội Kế toán Kiểm toán Việt Nam

23

Ông Lê Xuân Thảo

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ VIFOTEC

24

Ông Nguyễn Đăng Vang

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam

25

Ông Trần Đình Yến

Ủy viên Đoàn chủ tịch khóa VII

Chủ tịch LHH tỉnh Sơn La

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM KHÓA VII (NHIỆM KỲ 2015-2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ và đơn vị công tác

Chức danh trong Ủy ban Kiểm tra

1

TS. Phan Tùng Mậu

Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Chủ nhiệm

2

ThS. Nguyễn Quyết Chiến

Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tổ chức-Cán bộ Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam

Ủy viên

3

KS. Nguyễn Thị Dung

Ủy viên thường trực Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam khóa VI

Ủy viên

4

DS. Nguyễn Vân Đình

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Dược học Việt Nam

Ủy viên

5

GS.TS. Đậu Ngọc Hào

Chủ tịch Hội Thú y Việt Nam

Ủy viên

6

TS. Nguyễn Thị Thu Lan

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Đồng Nai

Ủy viên

7

CN. Phạm Công Tham

Phó Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Ủy viên

8

ThS. Nguyễn Văn Thi

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Bắc Giang

Ủy viên

9

ThS. Nguyễn Xuân Thiều

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh

Ủy viên

Mời quý vị theo dõi bài 8: Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VIII

Lê Công Lương – Lê Hồng