Hà Nam hoàn tất định danh điện tử 50% số CCCD gắn chip trong Q2/2023

Hà Nam hoàn tất định danh điện tử 50% số CCCD gắn chip trong Q2/2023

Đó là khẳng định của ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khi đánh giá về việc triển khai Đề án 06 và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm hành động 2023.

Theo Đại tá Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, qua một năm triển khai thực hiện Đề án 06, một số nhiệm vụ triển khai, thực hiện đạt kết quả tốt. Tổ công tác Đề án 06 các cấp được thành lập, kiện toàn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ. Các sở, ngành phối hợp làm sạch dữ liệu, số hóa hồ sơ, xây dựng các mô hình về dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản an sinh xã hội.

Lực lượng Công an đã triển khai 10/11 dịch vụ công thiết yếu đạt kết quả tốt, trả lời đúng hạn 100% yêu cầu, 1/11 dịch vụ không phát sinh hồ sơ. Các sở, ngành đã thực hiện 11/14 dịch vụ công thiết yếu đạt kết quả và giải quyết đúng thời hạn; 3/14 dịch vụ công thiết yếu đang triển khai.

Hoạt động kích hoạt chức năng định danh điện tử đối với cá nhân được cấp thẻ CCCD gắn chip sẽ giúp người dân hưởng lợi trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Hoạt động kích hoạt chức năng định danh điện tử đối với cá nhân được cấp thẻ CCCD gắn chip sẽ giúp người dân hưởng lợi trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tính đến ngày 13/3, 109/109 xã, phường, thị trấn đã triển khai thí điểm 2 dịch vụ liên thông là đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Đối với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, tính đến ngày 6/3, đã có 106/119 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận công dân sử dụng căn cước công dân để đi khám, chữa bệnh (đạt 89,1%); hơn 172.000 lượt người dùng căn cước công dân đăng ký khám, chữa bệnh, trong đó có trên 110.000 lượt người tra cứu thành công (đạt 69,6%). Số thẻ bảo hiểm y tế đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hơn 642.000 người (đạt 83,17%).

Lực lượng Công an tập trung triển khai quyết liệt việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã cấp 732.001/759.683 thẻ căn cước công dân, đạt 96,36%, đứng thứ nhất toàn quốc; kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho 175.564/763.539 tài khoản, đạt 23%, đứng thứ 2 toàn quốc.

Hà Nam xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 bảo đảm đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về số lượng, chất lượng; xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân cầm chừng, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện Đề án 06, đặc biệt trong triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh nhấn mạnh: 2023 được xác định là “Năm hành động” của Đề án số 06. Do vậy, các sở, ngành, địa phương, thành viên Tổ công tác Đề án số 06 các cấp cần bám sát nội dung Kế hoạch năm 2023 của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh để thực hiện những nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đặt mục tiêu cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy đặt mục tiêu cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Tỉnh.

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đảm bảo 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn được cấp căn cước công dân gắn chip, phấn đấu hết quý 2/2023 có 50% công dân có căn cước công dân được kích hoạt tài khoản định danh điện tử; chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở thường xuyên làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo đó, các sở, ngành, đoàn thể theo chức năng, thẩm quyền quản lý phối hợp Công an tỉnh làm sạch dữ liệu nội ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng (đất đai, nhà ở), dữ liệu của các hội, đoàn thể.